Przejdź to treści Strona główna Jednostka Regulamin Organizacyjny Statut Organizacja Rada Społeczna Szpitala Oddziały Szpitalne Pacjent Poradnie specjalistyczne Ogłoszenia o naborach Pracownie diagnostyczne Zamówienia publiczne Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Kontrola zarządcza Kontrole zewnętrzne Dofinansowanie w ramach programu ZPORR Inne dokumenty Zarządzenia Deklaracja dostępności Majątek Szpitala Rejestr Zmian Pliki cookies

Zarządzenia

Archiwum zarządzeń Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie dostępne jest do wglądu w Sekretariacie placówki (budynek nr 5) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 15:00.

Zarządzenia Dyrektora udostępniane są zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198)

Ostatnia zmiana: 2021-07-04 15:25:02

Zarządzenie nr 16/2024 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie ZFŚS

Zarządzenie nr 14/2024 w sprawie obowiązku noszenia maseczek ochronnych

Zarządzenie nr 13/2024 w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok

Zarządzenie nr 12/2024 w sprawie powołania Komisji BHP

Zarządzenie nr 119/2023 w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia maseczek ochronnych

Zarządzenie nr 115/2023 w sprawie wprowadzenia do stosowania nowych wzorów ankiet badających satysfakcję pacjentów

Zarządzenie nr 112/2023 w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie nr 104/2023 w sprawie noszenia maseczek ochronnych

Zarządzenie nr 99/2023 w sprawie powołania, ustalenia i zakresu zadań Zespołu Oceny Przyjęć listy kolejki oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Zarządzenie nr 95/2023 w sprawie procedury zasady ewidencjonowania, wydawania i nadzoru nad środkami odurzającymi substancjami psychotropowymi, prekursorami kategorii 1

Zarządzenie nr 94/2023 w sprawie stosowania oświadczenia zgody pacjenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Zarządzenie nr 92/2023 zmieniające zarządzenie nr 34/2022 dotyczące stosowania jednolitego wzoru papieru firmowego

Zarządzenie nr 66/2023 w sprawie generowania elektronicznej Karty Statystycznej

Zarządzenie nr 64/2023 w sprawie wprowadzenia logo firmy Polskiej Akademii Jakości CERT na dokumentach firmowych Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie

Zarządzenie nr 55/2023 w sprawie Regulaminu przyjmowania i składania skarg i wniosków przez pacjentów

Zarządzenie nr 52/2023 w sprawie środków dezynfekcyjnych

Zarządzenie nr 51/2023 w sprawie udostepniania dokumentacji medycznej

Zarządzenie nr 49/2023 w sprawie procedury Bronchoskopii

Zarządzenie nr 46/2023 w sprawie postępowania w sytuacji awaryjnej mogącej wystąpić w szpitalu

Zarządzenie nr 43/2023 w sprawie rozkladania lekow pacjentom hospitalizowanym na Oddziale Psychiatrycznym

Zarządzenie nr 42/2023 w sprawie rozkladania lekow pacjentom hospitalizowanym na Oddziale Psychiatrycznym

Zarządzenie nr 41/2023 w sprawie przyjecia pacjentow na hospitalizowanych na Oddziale Psychiatrycznym

Zarządzenie nr 40/2023 w sprawie przechowywania produktow leczniczych

Zarządzenie nr 39/2023 w sprawie przymusu bezposredniego pacjenta podczas hospitalizacji na Oddziale Psychiatrycznym

Zarządzenie nr 38/2023 w sprawie obserwacji pacjenta na sali obserwacyjnej podczas hospitalizacji na Oddziale Psychiatrycznym

Zarządzenie nr 37/2023 w sprawie obserwacji pacjenta na sali ogólnej podczas hospitalizacji na Oddziale Psychiatrycznym

Zarządzenie nr 36/2023 w sprawie zabezpieczenia rzeczy pacjenta hospitalizowanego na Oddziale Psychiatrycznym

Zarządzenie nr 35/2023 w sprawie przepustek dla pacjentow hospitalizowanych na Oddziale Psychiatrycznym

Zarządzenie nr 34/2023 w sprawie wypisu pacjentow hospitalizowanych na Oddziale Psychiatrycznym

Zarządzenie nr 33/2023 w sprawie grupowych spacerow pacjentow hospitalizowanych na Oddziale Psychiatrycznym

Zarządzenie nr 32/2023 w sprawie spacerow pacjentow hospitalizowanych na Oddziale Psychiatrycznym

Zarządzenie nr 30/2023 w sprawie wycofania leku

Zarządzenie nr 29/2023 w sprawie postepowania z przeterminowanymi lekami

Zarządzenie nr 26/2023 w sprawie obslugi portu naczyniowego

Zarządzenie nr 25/2023 w sprawie profilaktyki i postep terap przy wynaczynieniu

Zarządzenie nr 22/2023 w sprawie wprowadzenia procedury PE/14

Zarządzenie nr 20/2023 w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie nr 19/2023 dotyczące wypłaty jednorazowej nagrody specjalnej

Zarządzenie nr 17/2023 w sprawie wprowadzenia aktualizacji procedury PA/001

Zarządzenie nr 16/2023 w sprawie wprowadzenia procedury PA/004

Zarządzenie nr 14/2023 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Socjalnej

Zarządzenie nr 13/2023 zmieniające zarządzenie nr 12 2023

Zarządzenie nr 12/2023 w sprawie powołania Komitetu ds. utworzenia i funkcjonowania Centrum Zdrowia Psychicznego

Zarządzenie nr 11/2023 w sprawie powołania Rzecznika prasowego

Zarządzenie nr 10/2023 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepoawnia o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 9/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 8/2023 w sprawie zmiany komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pulmonologii

Zarządzenie nr 7/2023 w sprawie zmiany komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Zakaźnego

Zarządzenie nr 6/2023 w sprawie zmiany komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego Dziennego

Zarządzenie nr 5/2023 w sprawie zmiany komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego

Zarządzenie nr 4/2023 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 2/2023 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 1/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 89/2022 w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie wypełniania obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

Zarządzenie nr 88/2022 w sprawie powołania 'Męża zaufania'

Zarządzenie nr 60/2022 w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej, w tym zasad naliczania i pobierania odpłatności

Zarządzenie nr 45/2022 w sprawie wprowadzenia procedury PE031 postępowanie z pacjentem podejrzanym lub zakażonym wirusem małpiej ospy

Zarządzenie nr 37/2022 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu ofert

Zarządzenie nr 36/2022 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu ofert/

Zarządzenie nr 34/2022 w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru papieru firmowego

Zarządzenie nr 30/2022 w sprawie zmiany treści Regulaminu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej

Zarządzenie nr 29/2022 w sprawie wprowadzenia polityki wydawania kluczy

Zarządzenie nr 28/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek

Zarządzenie nr 27/2022 w sprawie wprowadzenia dodatkowego punktu do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie nr 26/2022 w sprawie wprowadzenia zasad odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych

Zarządzenie nr 25/2022 w sprawie powołania, ustalenia składu i zakresu zadań Zespołu Oceny Przyjęć listy kolejki oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Zarządzenie nr 23/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 18/2022 w sprawie wprowadzenia nowych zleceń na transport pacjenta oraz transport krwi

Zarządzenie nr 17/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 11/2022 w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu pracy

Zarządzenie nr 10/2022 w sprawie powołania Komisji konkursowej

Zarządzenie nr 9/2022 w sprawie ustalania wysokości opłat za sporządzanie wyciągów, odpisów i kopii dokumentacji medycznej

Zarządzenie nr 8/2022 w sprawie zmian do procedury antykorupcyjnej

Zarządzenie nr 7/2022 w sprawie powołania Komisji konkursowej

Zarządzenie nr 6/2022 w sprawie wdrożenia procedury 'Prowadzenia, publikacji i aktualizacji w BIP'

Zarządzenie nr 5/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 4/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 3/2022 w sprawie aktualizacji Instrukcji dotyczącej przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie nr 2/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 1/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 94/2021 w sprawie anulowania zarządzenia nr 59/2021

Zarządzenie nr 93/2021 w sprawie wprowadzenia do Regulaminy Pracy Aneksu nr 1/2021

Zarządzenie nr 92/2021 w sprawie przeprowadzenia weryfikacji stanu wartości niematerialnych i prawnych

Zarządzenie nr 89/2021 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie nr 87/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie nr 84/2021 w sprawie zmiany Załącznika nr 4 do Regulaminu Pracy

Zarządzenie nr 83/2021 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2022r.

Zarządzenie nr 82/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 81/2021 w sprawie powołania Komisji kasacyjnej

Zarządzenie nr 80/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 79/2021 w sprawie prowadzenia gospodarki magazynowej apteczek oddziałowych oraz poradniach

Zarządzenie nr 78/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów w apteczkach oddziałowych oraz w poradniach

Zarządzenie nr 77/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury zapasów magazynowych

Zarządzenie nr 76/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych i depozytów w kasie głównej oraz kasie ZFŚS

Zarządzenie nr 75/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury środków trwałych i wyporażenia

Zarządzenie nr 74/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 73/2021 zmieniające zarządzenie nr 28/2020

Zarządzenie nr 73/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 72/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 71/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 70/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 69/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 67/2021 w sprawie powołania Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Zarządzenie nr 66/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 63/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 62/2021 w sprawie przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji w drodze spisu z natury zapasów magazynowych

Zarządzenie nr 61/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 58/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 57/2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników

Zarządzenie nr 56/2021 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 55/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 54/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 52/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępoawnia o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 50/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 46/2021 w sprawie instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowych

Zarządzenie nr 45/2021 w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów szpitala i poradni szpitalnych

Zarządzenie nr 43/2021 w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników z powodu upałów

Zarządzenie nr 42/2021 w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 2021 do Regulaminu wynagradzania

Zarządzenie nr 41/2021 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników

Zarządzenie nr 39/2021 w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników z powodu upałów

Zarządzenie nr 38/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 37/2021 w sprawie rozpoczęcia postępowania konkursowego na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek

Zarządzenie nr 36/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 35/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępoawnia o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 34/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 30/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 29/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 28/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 27/2021 w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 25/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 24/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 23/2021 w sprawie podziału dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej idzuelane przez pielęgniarki i położne

Zarządzenie nr 20/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów w apteczce oddziałowej i w poradniach

Zarządzenie nr 19/2021 w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej

Zarządzenie nr 17/2021 w sprawie przperowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 15/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 12/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 9/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 8/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury zapasów magazynowych

Zarządzenie nr 7/2021 dotyczące postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert

Zarządzenie nr 6/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 4/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 3/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do wzorów wnioskó o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie wewnętrzne nr 47/2020 dotyczące postępowania konkursowego

Zarządzenie wewnętrzne nr 40/2020 dotyczące postępowania konkursowego

Zarządzenie wewnętrzne nr 27/2020 dotyczące postępowania konkursowego

Zarządzenie nr 74/2020 do Polityki Rachunkowości

Zarządzenie nr 72/2020 w sprawie aktualizacji instrukcji dotyczącej przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie nr 71/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych i depozytów w kasie głównej i w kasie socjalnej szpitala

Zarządzenie nr 70/2020 w sprawie powołania, ustalenia składu i zakresu zadań Zespołu ds. szczepień przeciwko COVID-19

Zarządzenie nr 69/2020 dotyczące postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert

Zarządzenie nr 68/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 63/2020 w sprawie wypłaty premii świątecznej

Zarządzenie nr 59/2020 w sprawie wprowadzenia instrukcji kasacyjnej

Zarządzenie nr 58/2020 w sprawie powołania Komisji kasacyjnej

Zarządzenie nr 57/2020 w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie nr 56/2020 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zarządzenie nr 56/2020 w sprawie powołania Komisji dotyczącej wybory Wykonawcy na Usługę dostarczania posiłków dla pacjentów

Zarządzenie nr 52/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 51/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 50/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 47/2020 w sprawie prowadzenia dokumentacji medycznej w systemie informatycznym AMMS

Zarządzenie nr 45/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 44/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w drodze spisu z natury środków trwałych i wyposażenia

Zarządzenie nr 42/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 41/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 40/2020 w sprawie postepowania konkursowego na udzieleniu zamówienia na badania labolatoryjne

Zarządzenie nr 37/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 35/2020 w sprawie powołania Komisji dotyczącej wybory Wykonawcy na Usługę stałej, całodowej, bezpośredniej ochrony fizycznej obszaru i mienia

Zarządzenie nr 34/2020 w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej

Zarządzenie nr 33/2020 w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 32/2020 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Socjalnej

Zarządzenie nr 31/2020 w sprawie wprowadzenia procedury realizacji przedsięwzięć w ramach ogłoszenia stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP z wykazem zadań do wykonania

Zarządzenie nr 30/2020 w sprawie wprowadzenia Standardów zawierania umów cywilnoprawnych z podmiotami zewnętrznymi

Zarządzenie nr 28/2020 w sprawie podziału dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne

Zarządzenie nr 27/2020 dotyczące postępowania konkursowego

Zarządzenie nr 26/2020 w sprawie przyjęcia procedury dotyczącej obiegu informacji związanych z dofinansowaniem działań wojewódzkich podmiotów leczniczych

Zarządzenie nr 24/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 22/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 21/2020 w sprawie stosowania zasad bezpieczeństwa w związku z SARS-Cov-2

Zarządzenie nr 20/2020 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 19/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 18/2020 w sprawie codziennego noszenia maseczek ochronnych i przyłbic w czasie pracy na terenie szpitala

Zarządzenie nr 17/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w drodze spisu z natury środków trwałych i wyposażenia

Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie codziennego pomiaru temperatury ciała wśród pracowników szpitala w momencie wejścia na jego teren

Zarządzenie nr 13/2020 w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia w 2020 roku oświadczenia o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS

Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie odwiedzin pacjentów w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego powiązanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w przyjmowaniu wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej

Zarządzenie nr 10/2020 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie przyjęć pacjentów w poradniach szpitalnych

Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie odwiedzin pacjentów w związku z zagrożeniem epidemii koronawirusa COVID-19

Zarządzenie nr 8/2020 w sprawie wprowadzenia ewidencji zużycia środków ochrony osobistej jednorazowego użytku

Zarządzenie nr 7/2020 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie odwiedzin pacjentów w związku z zagrożeniem epidemii koronawirusa COVID-19

Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej oraz prowadzenia rejestru wydanej dokumentacji medycznej

Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Procedura nr 1/2020 w sprawie obiegu dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków finansowych z darowizn