Przejdź to treści Strona główna Jednostka Regulamin Organizacyjny Statut Organizacja Rada Społeczna Szpitala Oddziały Szpitalne Pacjent Poradnie specjalistyczne Ogłoszenia o naborach Pracownie diagnostyczne Zamówienia publiczne Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Kontrola zarządcza Kontrole zewnętrzne Dofinansowanie w ramach programu ZPORR Inne dokumenty Zarządzenia Deklaracja dostępności Majątek Szpitala Rejestr Zmian Pliki cookies

Konkurs na Stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego Dziennego

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie przy  ul. Zjednoczenia 10,

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego Dziennego

 

Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, przy ul. Zjednoczenia 10

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 430 z późn.zm.)* wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

 

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający kwalifikacje określone

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011. Nr 151, poz. 896).

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w Administracji  Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie,  w godz. od 7.25 do 15.00.

Oferty prosimy składać  w zamkniętej kopercie pod adresem:

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

ul. Zjednoczenia 10

41-500 Chorzów

 Sekretariat Szpitala

 

w terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz na stronie internetowej Szpitala Specjalistycznego w  Chorzowie

 

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 45 dni od upływu terminu składania ofert. O miejscu i terminie przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację "Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego  Dziennego  Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie".

 

* Dokumenty opisane w § 12.1 ppk. 1-3,6 i 7 oraz § 12.3  składają  w  oryginale  lub  notarialnie poświadczonej  kopii.

Dokumenty o których  mowa w § 12.1.4  mogą być w kopii  poświadczonej  za zgodność przez kandydata,  który  ich  oryginały winien  mieć ze sobą w celu okazania ich przed komisją konkursową.

Ostatnia zmiana: 2023-03-10 10:17:04