Przejdź to treści Strona główna Jednostka Regulamin Organizacyjny Statut Organizacja Rada Społeczna Szpitala Oddziały Szpitalne Pacjent Poradnie specjalistyczne Ogłoszenia o naborach Pracownie diagnostyczne Zamówienia publiczne Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Kontrola zarządcza Kontrole zewnętrzne Dofinansowanie w ramach programu ZPORR Inne dokumenty Zarządzenia Deklaracja dostępności Majątek Szpitala Rejestr Zmian Pliki cookies

Statut

STATUT

Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie

(tekst jednolity)

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 1. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, zwany dalej „Szpitalem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

 2. Podmiotem tworzącym Szpital jest Województwo Śląskie.

 3. Siedzibą Szpitala jest miasto Chorzów.

 1. Szpital wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego, pod numerem 000000013729.

 2. Szpital posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000050560.

Rozdział 2

Cele i zadania

Celem działania Szpitala jest:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich vwkonywania;
 2. promocja zdrowia.

Do zadań Szpitala należy:

 1. udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych;

 2. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;

 3. prowadzenie działalności diagnostycznej;

 4. świadczenie usług farmaceutycznych;

  W brzmieniu ustalonym przez I pkt I uchwały Nr V/34/16/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/ 12/8/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Chorzowie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 1013), która weszła w życie w dniu 07 marca 2017 r.

 5. prowadzenie działań z zakresu zdrowia publicznego, w tym profilaktyka chorób, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;

 6. uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

 7. uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób;

 8. orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy;

 9. realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną, sprawami obronnymi i ochroną ludności.

Szpital może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność, w tym działalność gospodarczą, inną niż działalność lecznicza, polegającą na:

 1. najmie, dzierżawie, oddaniu w użytkowanie aktywów trwałych Szpitala;

 2. świadczeniu usług parkingowych;

 3. prowadzeniu działalności szkoleniowej na rzecz osób posiadających uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych;

 4. udostępnianiu zasobów Szpitala innym podmiotom w celu prowadzenia przez nie działalności szkoleniowej na rzecz osób posiadających uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych;

 5. udostępnianiu zasobów Szpitala i wykonywaniu świadczeń w związku z prowadzeniem badań klinicznych.

Rozdział 3

Organy i struktura organizacyjna

Organami Szpitala są:

 1. Dyrektor;

 2. Rada Społeczna.

 1. Dyrektor kieruje Szpitalem, reprezentuje go na zewnątrz, podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania i ponosi za nie odpowiedzialność.

 2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala i pełni wobec nich funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

 

 1. W Szpitalu działa Rada Społeczna, która jest organem:
  1) inicjującym i opiniodawczym Województwa Śląskiego;
  2) doradczym Dyrektora Szpitala.
 2. Radę Społeczną powołuje oraz odwołuje Zarząd Województwa Śląskiego.

 3. W skład Rady Społecznej wchodzi od 8 do 10 osób, w tym:

  1. jako przewodniczący Marszałek Województwa Śląskiego lub osoba przez niego wyznaczona;

  2. jako członkowie:

   1. przedstawiciel Wojewody Śląskiego,

   2. od 5 do 7 członków wybranych przez Sejmik Województwa Śląskiego,

   3. przedstawiciel Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 4. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

 5. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w następujących przypadkach:

  1. rezygnacji

  2. nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

  3. choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań;

  4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

  5. podjęcia zatrudnienia w Szpitalu;

  6. na wniosek organu uprawnionego do wskazania swojego przedstawiciela.

 6. W przypadku odwołania albo śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, uzupełnienie składu Rady Społecznej następuje z inicjatywy organu, którego ten członek był przedstawicielem.
 7. Po upływie kadencji Rada Społeczna działa do czasu powołania składu osobowego kolejnej kadencji.
 8. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwołuje Marszałek Województwa Śląskiego.
 1. Zadania Rady Społecznej określają przepisy Ustawy.

 2. Do zadań Rady Społecznej należy również wydawanie opinii w sprawach dotyczących Szpitala, jeżeli wymóg taki wynika z uchwały organu Województwa Śląskiego.

 3. Rada Społeczna może wyrazić opinię w sprawach istotnych dla funkcjonowania Szpitala, innych niż wymienione w ust. 1 i 2.

š 10

 1. W skład Szpitala wchodzą następujące zakłady lecznicze, w których jest wykonywana działalność lecznicza:

  1. Szpital;

  2. Ambulatoryjny Zespół Specjalistyczno - Diagnostyczny.

 2. W skład zakładów leczniczych, o których mowa w ust. 1, wchodzą jednostki i komórki organizacyjne o charakterze medycznym.1

 3. W Szpitalu funkcjonują komórki organizacyjne działalności niemedycznej i pomocniczej oraz samodzielne stanowiska pracy.

 4. Organizację wewnętrzną Szpitala, w tym strukturę zakładów leczniczych, komórek organizacyjnych działalności niemedycznej i pomocniczej oraz samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny Szpitala.2

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

s 11

 1. Szpital prowadzi gospodarkę finansową opartą na zasadach określonych w Ustawie.

 2. Szpital prowadzi rachunkowość w oparciu o powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy.

 3. Zbycie aktywów trwałych Szpitala, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie (w tym skutkujące uzyskaniem środków finansowych) oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w odrębnej uchwale Zarządu Województwa Śląskiego.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

S 12

Statut nadaje oraz wprowadza w nim zmiany w drodze stosownej uchwały Sejmik Województwa Śląskiego.

1 - W brzmieniu ustalonym przez I pkt 2 lit.a uchwały, o której mowa w odnośniku l.

2 - W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 lit.b uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

Ostatnia zmiana: 2021-07-06 08:34:03